آرامش

اضطراب، استرس و برانگیختگی فیزیولوژیک کم. آرامشی که ازطریق شل و سفت کردن عضلات یاتمرین های تنفسی، تجسمی و هیپنوتیزم ایجاد می شود.

For more information, please call us at
http://boum.ir/