اختلالات شخصیت

الگوهای رفتاری و تجربه ای پایدار و ناسازگارانه ای که از نوجوانی یا جوانی شروع می شوند و در طول بزرگسالی ادامه می یابند، برخی ازاین اختلالات، اختلال شخصیت پارانوئید، ضداجتماعی و وابسته است.

For more information, please call us at
http://boum.ir/