اختلال روانی

سندرم (یامجموعه ای ازرفتارهای نابهنجار) که باناراحتی، ناتوانی یا افزایش خطر بروز مشکلات همراه است.

For more information, please call us at
http://boum.ir/