استرس محیطی

در مدل بیماری پذیری-استرس در حوزه آسیب شناسی روانی به عامل استرسی گفته می شود (اعم از زیست شناختی یا روان شناختی) که همراه با بیماری پذیری موجب بروز یک اختلال روانی می شود.

For more information, please call us at
http://boum.ir/