اصل لذت

اصل لذت جویی و اجتناب از درد، اید طبق اصل لذت عمل می کند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/