اقتصاد ژتونی

نظامی که درآن با کنترل دقیق تقویت ها، رفتارهای مطلوب رواج داده می شوند. ایجاد چنین نظامی مستلزم مشخص کردن تقویت کننده ای فوری برای هر رفتار و پشتوانه های آن تقویت کننده ها است که بیماران می توانند تقویت کننده ها را با آنها مبادله کنند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/