انتقال

پدیده بسیار مهمی در روان کاوی مبنی بر اینکه بیمار طوری به درمانگر واکنش نشان می دهد که گویی یکی ازشخصیت های مهم دوران کودکی اوست.

For more information, please call us at
http://boum.ir/