بازسازی شناختی

مجموعه ای از فنون که به افراد یاد می دهند مفروضات خود را در مورد وضعیت ها و دنیا بررسی کنند و عقایدشان را واقع بینانه تر و عاقلانه تر سازند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/