بیزاری درمانی

درمانی جنجال برانگیز که در آن رفتار نامطلوب پیوسته پیامد ناخوشایندی در پی دارد و به این ترتیب نیرومندی رفتار نامطلوب را در طول زمان کم می کند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/