تحلیل تبادلی (TA)

روشی گروهی که بنیانگذارش برن بود و بر «حالات ایگویی» کودک، بالغ و والد تاکید دارد. شاهد این حالات هم تبادلات بیماران با دیگر اعضای گروه، مثبت و منفی بودن (والانس) این حالات ایگویی و این نکته است که چقدر به بیماران کمک می کنند شیوه های فکری مثبتی اتخاذ کنند که ویژگی حالت ایگویی بالغ مثبت محسوب می شوند. یکی دیگر از نکات مورد تائید در تحلیل تبادلی، شناسایی بازی های بیماران است که هدفشان پرهیز از صمیمی شدن و نزدیک شدن زیاد به دیگران و کمک کردن به آنها برای اتخاذ رفتارهای رضایت بخش تر می باشد.

For more information, please call us at
http://boum.ir/