تحلیل رویاها

یکی از فنون روان کاوی برای روشن ساختن مواد ناهشیار. چون رویاها به شدت از آرزوهای ناهشیاری که صورت نمادین به خود گرفته اند پر شده اند تحلیل رویاها سرنخ های مهمی برای یافتن این آرزوها فراهم می آورند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/