تخلیه هیجانی

تخلیه انرژی روانی (ازطریق بیاد آوردن وقایع دردناک) که به نظر روان کاو فواید مهم درمانی دارد.

For more information, please call us at
http://boum.ir/