جرات آموزی

استفاده از تمرین رفتاری و فنون دیگر برای آموزش شیوه مناسب ابراز نیازها به مردم بدون آنکه حقوق دیگران را ضایع کنند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/