حساسیت زدایی منظم

فنی رفتاری برای درمان اختلالات اضطرابی. در این فن در حالیکه بیمار آرمش عضلانی دارد و ضعیت های اضطراب زا را تجسم می کند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/