خانواده درمانی

نوعی روان درمانی که در آن درمانگر علاوه برشخص بیمار، دیگر اعضای خانواده را هم می بیند. این درمان بر این ایده استوار است که وقتی یک عضو خانواده دچار مشکل می شود دیگر اعضای خانواده هم تحت تاثیر وی قرار خواهند گرفت و محیط خانه در ایجاد مشکل نقش اساسی دارد؛ اگر چه از لحاظ نظری، رویکردهای مختلفی در خانواده درمانی وجود دارد ولی هدف اکثر خانواده درمانی ها بهبود ارتباطات در درون خانواده است.

For more information, please call us at
http://boum.ir/