درمان شناختی-رفتاری

درمانی که برنقش مهم تفکر در سبب شناسی و تداوم مشکلات تاکید دارد. هدف فنون رفتاری – شناختی اصلاح الگوهای فکری است که در ایجاد مشکلات بیمار نقش دارند؛ همچنین در اصلاح رفتارهای مشکل ساز از اصول شرطی سازی و یادگیری استفاده می شود.

For more information, please call us at
http://boum.ir/