درمان عقلانی-هیجانی

درمانی که پیشگام آن الیس است. در این درمان بیماران مجبور می شوند با تفکر غیر منطقی خویش روبرو شوند و آنرا اصلاح کنند. به نظر الیس، باورهای افراد در مورد رویدادها موجب پیامدهای رفتاری یا هیجانی می شوند نه خود رفتارها.

For more information, please call us at
http://boum.ir/