درمان مراجع محور

نوعی روان درمانی که کارل راجرز بانی آن بود و بر نقش مهم ادراک مراجع از تجربه هایش تاکید دارد و می گوید انسان گرایشی ذاتی به توسعه و پرورش ظرفیت هایش دارد. این نوع درمان راه را برای ظرفیت کمال مراجعان هموار می کند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/