رفتاردرمانی

درمان اختلالات بر مبنای اصول شرطی سازی یا یادگیری. رویکرد رفتاری، ماهیت علمی دارد و نقش مهمی برای متغیرهای استنباطی (یعنی نامشهود) در رفتار قایل نیست.

For more information, please call us at
http://boum.ir/