روان شناسان سلامت

گروهی از روان شناسان که تحقیقات و کارشان در مورد پیشگیری ازبیماریها، حفظ و ارتقای سلامتی و درمان کسانی است که بیمارند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/