روان شناسان مشاور

روان شناسانی که فعالیتها و علایق شان باروان شناسان بالینی همپوشی قابل توجهی دارد. روان شناسان مشاور بطور سنتی افرادی را که بهنجارند یا ناسازگاری خفیفی دارند بطور انفرادی و گروهی درمان می کنند و مشاوره تحصیلی و شغلی انجام می دهند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/