روان شناس بالینی

متخصصی که وظیفه اش شناخت و درمان مشکلات هیجانی ،رفتاری و شناختی افراد است. روان شناسان بالینی کارهای زیادی انجام می دهند، مانند روان درمانی، سنجش و تشخیص، تدریس نظارت ، تحقیق، مشورت و کارهای اجرایی.

For more information, please call us at
http://boum.ir/