روان پزشک

پزشکی که در زمینه تشخیص و درمان اختلالات روانی آموزش دیده باشد. روان پزشکان به دلیل پیشینه پزشکی خود می توانند برای تسکین مشکلات رفتاری یا ناراحتی های روانی دارو تجویز کنند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/