رویکردشخص محور

اصطلاحی که به رویکرد مراجع محور اشاره دارد و در مورد رفع مشکلات یا وضعیت های خارج از محیط درمان به کار می رود (مثل آموزش داوطلبان، آموزش کادر پزشکی)

For more information, please call us at
http://boum.ir/