سلسله مراتب اضطراب

درحساسیت زدایی منظم به فهرست وضعیت هایی گفته میشودکه واکنش های اضطرابی راازکمترین تا شدیدترین واکنش ایجادمی کنند. ماده های این سلسله مراتب بر مبنای فاصله زمانی و مکانی ازمحرک ترسناک مرتب می شوند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/