سن عقلی

اصطلاحی که بینه مطرح کرد و شاخص عملکرد ذهنی است. وی معتقد بود افراد در هر سن باید واجد برخی تواناییهای خاص باشند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/