سوپر ایگو

یکی ازمولفه های شخصیت که معرف بخشی از آرمان ها و ارزش های جامعه است که پدر ومادرها با حرف ها و رفتار خود به کودک منتقل می کنند. نقش سوپر ایگو مسدود کردن تکانه های نامقبول اید و فشار آوردن به ایگو جهت رعایت اخلاق به جای مصلحت اندیشی است.

For more information, please call us at
http://boum.ir/