شناخت درمانی

نوعی درمان که بنیان گذارش بک است و بررابطه الگوهای تفکر، هیجانات و رفتار تاکید دارد. دراین درمان برای اصلاح الگوهای فکری مخربی که وجه مشخصه اختلال ها هستند از فنون شناختی و رفتاری استفاده می شود. شناخت درمانی یک درمان فعال، ساخت دارو دارای محدودیت زمانی است وبرای درمان برخی ازاختلالات مناسب می باشد.

For more information, please call us at
http://boum.ir/