طب روان-تنی

رشته ای (که دردهه های 1950 و 1940 بسیار مشهور بود، ولی هم اکنون از مدافتاده است) مبتنی بر این فرض که برخی بیماری ها و امراض معلول عوامل روان شناختی هستند. برخی از طرفداران این رشته معتقد بودند هر بیماری «روان-تنی» با تعارض ناهشیار معینی که بیمار را مستعد آن بیماری می کند تناظر دارد.

For more information, please call us at
http://boum.ir/