عقده ادیپ

دوره ای که در آن کودک نسبت به والد غیرهمجنس خود کشش جنسی و نسبت به والد هم جنس خود نفرت پیدا می کند. سوپر ایگو محصول حل و فصل این عقده است.

For more information, please call us at
http://boum.ir/