فرافکنی

مکانیسمی دفاعی که در آن افراد احساسات ناهشیارشان را به دیگران نسبت می دهند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/