قصد تناقضی

فنی که فرانکل آنرا مطرح کرد. در این فن مراجع باید عمداً رفتاری را انجام یا پاسخی را بدهد که اضطراب آور و نگران کننده است؛ تناقض اینجا است که وی معمولاً نمی تواند کاری را که از آن می ترسد عمداً انجام بدهد.

For more information, please call us at
http://boum.ir/