محور دو

یکی از محورهای تشخیصی چهارمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی که اختلالات شخصیت و عقب ماندگی ذهنی درآن مطرح می شوند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/