محور پنج

یکی از محورهای تشخیصی چهارمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی که سطح کلی عملکرد افراد را بصورت ارقام نشان می دهد.

For more information, please call us at
http://boum.ir/