محور چهار

یکی از محورهای تشخیصی چهارمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی که هر گونه مشکلات روانی-اجتماعی یا محیطی مرتبط با تشخیص، درمان یا پیش آگهی در آن مطرح می شوند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/