محور یک

اختلالات بالینی یا دیگر حالاتی که مورد توجه بالینی قرار می گیرند. یکی ازمحورهای تشخیصی چهارمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی که تمامی اختلالات بالینی بجز اختلالات شخصیت و عقب ماندگی ذهنی درآن مطرح می شوند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/