مرحله آلتی

یکی از مراحل رشد روانی-جنسی که بین 3 تا 7 سالگی روی می دهد و طی آن اندام های جنسی منبع اصلی کامیابی می شوند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/