مرحله دهانی

یکی از مراحل رشد روانی –جنسی که یک سال اول عمر را به خود اختصاص می دهد و طی آن دهان منبع اصلی لذت و ارضاء شدن است.

For more information, please call us at
http://boum.ir/