مرحله مقعدی

یکی از مراحل رشد روانی-جنسی که از 6 ماهگی تا 3 سالگی طول می کشد و طی آن کودک ادرار کردن و دفع را به عنوان مهم ترین راه های ارضاء مورد استفاده قرار می دهد.

For more information, please call us at
http://boum.ir/