مکانیسم های دفاعی

راهبردهای ایگو برای دفع تهدیدهای درونی ناشی از ایدیا سوپر ایگو. (هم چنین دفاع های ایگو هم گفته می شود)

For more information, please call us at
http://boum.ir/