ناهشیار

بخشی ازذهن که برای آگاهی،غیرقابل دسترسی است.

For more information, please call us at
http://boum.ir/