نیمکره راست

نیمکره مغزی که مسئول کنترل سمت چپ بدن است و برای اکثر انسان ها بیشتر در مهارتهای دیداری-فضایی، ادراک جهت، خلاقیت و فعالیتهای موسیقیایی نقش دارد.

For more information, please call us at
http://boum.ir/