نیمکره چپ

نیمکره مغزی مسئول کنترل راست بدن. این نیمکره در اکثر انسان ها در کارکردهای زبانی، استنباط منطقی و تحلیل جزئیات دخالت دارد.

For more information, please call us at
http://boum.ir/