همدلی

یکی از سه خصوصیتی که درمانگر باید در درمان مراجع محور داشته باشد. همدلی عبارت است ازدرنظرگرفتن نیازها، احساسات و شرایط مراجعان به شکلی که خود مراجعان در نظر دارند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/