هوش

تعریف جهانی و همگانی معینی ازهوش وجود ندارد اما در بسیاری از تعاریف هوش بر توانایی تفکر انتزاعی، توانایی یادگیری و توانایی انطباق با محیط تاکید می شود.

For more information, please call us at
http://boum.ir/