پیشگیری اولیه

اصلاح شرایط منفی قبل از بروز مشکلات جدی. اجرای این نوع پیشگیری تا حدودی مستلزم ایجاد تغییرات اجتماعی است.

For more information, please call us at
http://boum.ir/