پیشگیری ثانویه

کشف و رفع زودهنگام مشکلات تا وقتی که امکان مداخله وجود دارد. در این نوع پیشگیری غالباً شمار کثیری از افراد غربال می شوند مثلاً کسانی که طلب نمی کنند یا اصولاً در معرض خطر به نظر نمی رسند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/