پیشگیری

اصلی مبنی بر اینکه در بلندمدت، پیشگیری ها به صرفه تر و موثرتر از درمان انفرادی آن هم پس ازشروع مشکلات یا اختلالات هستند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/