گروه درمانی

نوعی روان درمانی که درآن یک یا چند درمانگر در آن واحد تعدادی ازبیماران را درمان می کنند. بطور کلی اکثر گروه ها از 5 تا 10 بیمار تشکیل می شوند و حداقل هفته ای یکبار بین 90 دقیقه تا 2 ساعت جلسه دارند. البته گروه ها از جهت گرایش نظری، قوانین و ممنوعیت ها و درمان اصلی و تکمیلی بودن خیلی باهم فرق دارند.

For more information, please call us at
http://boum.ir/