جدیدتریــن دیدگاه‌ها

بی نام

وقی شروع به آمدن به مرکز کردم همسرم بسیار مخالفت میکرد و با هر دفعه مراجعه متلکهایش شروع میشد
تا اینکه پس از مدتها و دیدن نتایج همسرم با خنده به من گفت یه وقت از دکترت برای من میگیری….

For more information, please call us at
http://boum.ir/